CONTACT US

Shineworld Innovations Limited


China Sales Center:

swi@swi-cn.com
vivian.y@swi-cn.com
Tel: +86.769.8706.9519
#709, Unit A, Yi Cheng Commercial Building,
Hongli Road, Dongcheng District, Dongguan City,
523000, Guangdong Province, China

Dongguan Plant:

Yuanying Road, Zhuyuan, Xialingbei Industrial Zone,
Liaobu, Dongguan City, Guangdong Province, China

US Partner and Sales Center:

Computer Express LLC
sales@computerexpressct.com
Tel: +1.860-829-1310
201 Christian Lane, Berlin, CT 06037,
United States

© Copyright 2006-2018 Shineworld Innovations. All Rights Reserved